Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Chomutovská nemocnice

Pět moderních operačních sálů a chirurgická jednotka intenzivní péče v novém pavilonu „J“ chomutovské nemocnice zahájily provoz. Krajská zdravotní, a.s. má od 27. května 2024 v plném provozu již všechna zdravotnická pracoviště. Urgentní příjem, centrální operační sály, centrální sterilizace a anesteziologické oddělení s JIP se pro pacienty otevíraly postupně od začátku dubna. Spolu s novým pavilonem v děčínské nemocnici patří nová budova v chomutovské nemocnici mezi nejmodernější stavby ve zdravotnictví v celém Ústeckém kraji. Její zprovoznění zásadním způsobem zkvalitnilo a zrychlilo péči o pacienty. V obou nemocnicích, jak v Chomutově, tak v Děčíně, jsme se podíleli na realizaci centrální sterilizace s našimi moderními přístroji.

Celkové náklady na nový pavilon v chomutovské nemocnici přesáhly 880 milionů Kč, na čemž se částkou 150 milionů Kč podílela dotace z evropských fondů (konkrétně Integrovaného regionálního operačního programu). Nejvyšší část byla kryta investiční podporou Ústeckého kraje a investičním úvěrem od Komerční banky, který si vzala Krajská zdravotní, a.s. pro zajištění svých investičních plánů.

Společnost Krajská zdravotní, a.s. vznikla v roce 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. Pět nemocnic, spadajících v době před transformací coby samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody Krajské zdravotní, a.s. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov. Od roku 2021 je součástí Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Litoměřice a také nemocnice v Rumburku jako detašované pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní, a.s. páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj.

Transformací nemocnic bylo rozhodnuto o významné změně způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče v kraji. Vzniklo tak unikátní zdravotnické zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého kraje zajišťována dostupná a přitom maximálně efektivní a hospodárná síť, jež poskytuje zdravotní péči, která svou kvalitou odpovídá nejmodernějším trendům v medicíně.

Společnost Krajská zdravotní, a.s. je s více než devíti tisíci zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji. Zajímavostí je, že Krajská zdravotní, a.s. ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vybudovala letos novou mezioborovou laboratoř 3D tisku. Ojedinělé pracoviště má za cíl zavést do rutinního používání metodu 3D tisku modelů pro předoperační plánování a výuku. Benefity bude mít nová laboratoř hlavně pro pacienty.

Jedná se zejména o zkrácení operační doby, snížení krevní ztráty, snížení operačního zásahu do těla pacienta a rychlejší rekonvalescenci. Přednosta ortopedické kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, který spolu s dalšími kolegy chirurgy a specialisty za projektem nové laboratoře stojí, předpokládá propojení vědy a výuky s praktickou aplikací. Počítá se zapojením nejprve šesti chirurgických pracovišť ústecké Masarykovy nemocnice, a následně s dalším rozšířením kapacity laboratoře pro ostatní nemocnice.

V České republice je nové pracoviště rozsahem a mezioborovým propojením, narozdíl od zahraničí, zcela ojedinělé. Supervizi zde budou zajišťovat špičkoví technici z Fakulty strojní Českého vysokého učení technického a Akademie věd České republiky. Modely kostí a orgánů pro předoperační plánování a také pro výuku budou vznikat na nové tiskárně české výroby.

Co 3D tisk v předoperačním plánování v praxi znamená? Lékař si na tiskárně podle dat z počítačové tomografie může vytisknout v rámci předoperačního plánování část těla, kterou plánuje operovat – například poškozenou či deformovanou kost, obratel, pánev, lebku nebo třeba nádorové či zánětlivé ložisko uvnitř orgánu nebo kosti. Na ní si chirurg může ještě před operací vyzkoušet plánovanou terapii a vizualizovat si jinak nedostupné struktury, eventuálně zjistit přesně jejich vztah ke zdravé, respektive nepoškozené tkáni.

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem je v současnosti 3D tisk využíván na špičkové úrovni přímo k terapii, a to pro individualizované implantáty, jakými jsou náhrady defektů skeletu v ortopedii, náhrady defektů lebky v neurochirurgii nebo pro konstrukci dlah v maxilofaciální chirurgii, tedy v oboru zabývajícím se chirurgií dutiny ústní, čelistí a obličeje.

Další zajímavostí a úspěchem je získání Diamantového statusu pro iktové centrum Nemocnice Chomutov. Jedná se o mezinárodní projekt Angels Initiative, jehož hlavním cílem je zvyšování počtu pacientů s cévní mozkovou příhodou léčených ve specializovaných centrech a optimalizace kvality léčby a péče. V rámci projektu je sledováno deset měřítek, která hodnotí úroveň logistiky v rámci centra a kvalitu poskytované léčebné i ošetřovatelské péče. Podle míry, jakou jsou plněna jednotlivá měřítka, může nemocnice dosáhnout na některé ze tří pásem – zlaté, platinové nebo nejvyšší diamantové. V Česku získalo nejvyšší stupeň 10 nemocnic, z toho dvě z Krajské zdravotní. Vysoká úroveň léčebné a ošetřovatelské péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou byla ohodnocena Diamantovým statusem pro iktové centrum Nemocnice Chomutov a iktové centrum Nemocnice Teplice. Prestižní ocenění bylo oběma centrům uděleno v rámci světového kongresu, který se konal na konci minulého roku.

Urgentní příjem je zcela nově zřízené oddělení v nemocnici, které zásadním způsobem ovlivní trajektorii pacienta nemocnicí. Jeho základní filozofií je zajištění dostupnosti akutní zdravotní péče na jednom místě, a to bez ohledu na závažnost pacientova stavu. Jde o tzv. bezprahový urgentní příjem. Odsud jej bude zdravotnický personál posílat na příslušná oddělení, případně na místě vyšetří a rovnou přivolá odborného lékaře.

Historie centrální sterilizace a centrálních operačních sálů v chomutovské nemocnici sahá až do roku 1985. Následná modernizace a reorganizace proběhla v roce 2005 a v loňském roce.

Oddělení Centrální sterilizace je tak nově vybaveno 3 ks parních sterilizátorů (BMT), 1ks plazmového sterilizátoru (MMM) a 4 ks myček (Miele/Steelco). V nemocnici je nově nízkoteplotní sterilizace zajištěna plazmovým sterilizátorem MMM.

Obecně platí, že sterilizace je základním prvkem prevence nemocničních infekcí ve zdravotnických zařízeních a je neoddělitelnou součástí poskytování bezpečné zdravotní péče. Proto jsme rádi, že jsme se také mohli podílet na vybudování tohoto moderního pracoviště a získat tak v tomto kraji další významnou referenci.

 

 

26. 06. 2024