Menu Hledej Pro partnery +420 545 537 111 mail@bmt.cz
Zavřít

Životní prostředí

životní prostředíJako výrobci zdravotnické techniky s mottem Chráníme zdraví lidí je ochrana životního prostřední jedním z nejvýznamnějších bodů našeho podnikání. Každoročně směřujeme významné investice do oblastí snížení vlivu našich výrobků na životní prostředí a dosažení úspor energií všeho druhu. Díky těmto aktivitám jsme vybudovali např. novou lakovnu na bázi vodou ředitelných laků, modernizovali energetické hospodářství a realizovali i mnoho dalších projektů. Při výrobě našich přístrojů používáme pouze ekologicky nezávadné materiály a pro přírodu šetrné výrobní a pracovní postupy (tepelné izolace, chladící media apod.).

  • chráníme zdraví lidí
  • bezpečný a spolehlivý proces sterilizace
  • použití přístrojů v humánní i veterinární medicíně
  • široké použití našich přístrojů v laboratořích
  • naše přístroje vytváří předpoklady pro pokrok ve vědě a výzkumu

Naše motto „Chráníme zdraví lidí“ je pro nás základním pravidlem při konstrukci našich výrobků, ověřování jejich vlivů na člověka, zvířata i přírodu, volbě materiálů i při modernizaci našich výrobních procesů a technologií.

V oblasti návrhu a vývoje nových výrobků je základním faktorem riziková analýza, která posuzuje a hodnotí všechna možná rizika a kontroluje účinnost realizovaných opatření k jejich odstranění. Spolu s výsledky klinických zkoušek, měření a testů je zárukou bezpečného provozu bez negativních vlivů na životní prostředí.

Z mnoha již realizovaných změn, které svých charakterem významně přispěly k ochraně životního prostředí, lze uvést např. lakování výrobků pouze vodou ředitelnými barvami, nahrazení tepelných izolací na bázi skelných vláken zdraví neškodnými minerálními materiály, nahrazení všech tepelně izolačních materiálů na bázi azbestu novými, ekologicky bezpečnými materiály, zvýšení bezpečnosti a účinnosti našich parních sterilizátorů dvouprocesorovým systémem řízení typu Master-Slave, snížení množství vysálaného tepla dokonalou tepelnou izolací (úspora energie).

Při vývoji nových výrobků klademe trvale velký důraz také na možnost snížení hluku, vibrací, spotřeby všech druhů energií a pracovních medií, ergonomii a v neposlední řadě také na následnou recyklaci výrobků a jejich komponentů po jejich vyřazení z provozu.

Požadavky na ekodesign energetických spotřebičů

BMT Medical Technology s.r.o. prohlašuje, že ve svých výrobcích nepoužívá elektromotory, na které by se vztahovalo nařízení komise ES č. 640/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign.

Enviromentální politika

Naše organizace usiluje o dosažení pozice spolehlivé a vyhledávané firmy, která se chová odpovědně k životnímu prostředí a je si vědoma nutnosti zachování trvale udržitelného rozvoje společnosti, jenž současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.Naším dlouhodobým a trvalým cílem je poskytování kvalitních služeb v oboru, které budou v plné míře uspokojovat široký okruh našich zákazníků s důrazem na kvalitu odvedených prací, za současného dodržování všech právních a jiných požadavků na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.

pdf.gifDokument - Enviromentální politika BMT Medical Technology s.r.o.